Aktuality

Dnes, 26. 4. 2017, prezentuje Evropská migrační síť v Bruselu závěry právě vydané souhrnné Výroční zprávy EMN o politice v oblasti migrace a azylu za rok 2016, která shrnuje nejdůležitější informace z oblasti migrace a azylu na evropské úrovni za rok 2016 a nastiňuje plánované aktivity na začátek roku 2017. Zpráva byla vypracována na základě národních příspěvků členských států (celkově přispělo 24 členských států EMN). Dokument také obsahuje základní statistiky za rok 2016. Prezentace závěrů této zprávy se účastní různí aktéři z oblasti migrační a azylové politiky (členové EMN, Evropské komise, Frontexu, EASA, univerzit, mezinárodních nevládních organizací atd.). K syntéze navíc bude v průběhu června vyhotovena rozsáhlá statistická příloha. Dokument naleznete ke stažení v sekci "Publikace".


Evropská migrační síť publikovala 17. vydání Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za poslední tři měsíce roku 2016. V Bulletinu se objevují rovněž aktuální statistiky týkající se mimo jiné žádostí o azyl, nelegálního překročení státní hranice, nelegálního pobytu na území či návratů. Dokument ke stažení naleznete v sekci "Publikace".


Evropská migrační síť  vydala v nedávné době několik nových publikací. Jedná se o studii na přesídlení a humanitární přijímací programy v Evropěstudii na přístupy členských států EU k odmítnutým žadatelům o mezinárodní ochranu. Dále bylo publikováno 16. vydání Bulletinu EMN, který poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za třetí čtvrtletí roku 2016. Rovněž byl vydán country factsheet  za Českou republiku podávající stručný přehled o situaci v oblasti migrace a azylu v roce 2015 (včetně statistik) a tzv. inform věnující se problematice osob bez státní příslušnosti. Všechny tyto dokumenty naleznete ke stažení v sekci "Publikace".


Ve čtvrtek 1. prosince 2016 se v budově Ministerstva vnitra konala pod záštitou ministra vnitra Milana Chovance konference Evropské migrační sítě na téma „Integrace uprchlíků: 25 let zkušeností České republiky“. 

Konference se zúčastnili zástupci Parlamentu ČR, velvyslanectví, státní správy a samosprávy, mezinárodních organizací, akademické sféry, nestátních neziskových organizací a členských států EU.

Cílem konference bylo zhodnocení fungování nového Státního integračního programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou a představení integrační politiky České republiky v kontextu zkušeností dalších zemí Evropské unie. Kromě odborníků zabývajících se integrací uprchlíků v České republice představili praxi ve svých zemích i zahraniční hosté z členských států EU.

V úvodním panelu vystoupil náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti Jiří Nováček, ředitel odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra Tomáš Haišman, chargé d’affaires Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze Christiana Markert a vedoucí regionálního zastoupení Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) pro střední Evropu Montserrat Feixas Vihé.

V druhém bloku se účastníci konference seznámili s integračním procesem uprchlíků v České republice, a především s fungováním nového Státního integračního programu. V rámci tohoto panelu vystoupili zástupci odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra a za poskytovatele integračních služeb zástupci Charity ČR, Poradny pro integraci a Diecézní charity Hradec Králové.

Odpolední část konference byla věnována zkušenostem s integrací uprchlíků v ostatních zemích EU. Prezentovány byly výsledky studie Evropské migrační sítě z roku 2016 na téma „Integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou ve vztahu k přístupu na trh práce“. Zástupci Nizozemska a Slovenska pak prezentovali integrační politiku svých zemí.

V poslední bloku konference vystoupili samotní uprchlíci, kteří již v České republice žijí. Zástupkyně rodin ze Sýrie a Barmy se podělily o svůj příběh a zkušenosti s integračním procesem v České republice.


Evropská migrační síť právě vydala národní Výroční zprávu o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2015souhrnnou Výroční zprávu EMN za rok 2015, která shrnuje nejdůležitější informace z oblasti migrace a azylu na evropské úrovni. Národní výroční zpráva poskytuje ucelený přehled o vývoji v azylové a migrační politice v loňském roce. Dokument také obsahuje relevantní statistiky za rok 2015. Na základě národních příspěvků členských států byla dále vypracována souhrnná Výroční zpráva EMN za rok 2015. K syntéze je navíc vyhotovena statistická příloha. Všechny tyto dokumenty naleznete ke stažení v sekci "Publikace".


České kontaktní místo EMN vydalo národní studii o změnách účelu pobytu. Studie se věnuje pjak řestupu mezi azylovým řízením a pobytem, tak přechodu mezi jednotlivými účely pobytu. Na základě národních příspěvků byla také publikována souhrnná studie za členské státy EU (přispívalo 24 států). Cílem této syntézy je srovnání legislativy a praxe jednotlivých členských států EU. Navíc bylo vypracováno krátké shrnutí hlavních zjištění vycházejí z této syntézy, tzv. Inform. Dokumenty ke stažení naleznete v sekci "Publikace".


Evropská migrační síť publikovala 15. vydání Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za druhé čtvrtletí roku 2016. V Bulletinu se objevují rovněž aktuální statistiky týkající se mimo jiné žádostí o azyl, nelegálního překročení státní hranice či návratů. Dokument ke stažení naleznete v sekci "Publikace".


Evropská migrační síť vydala syntézu studie na téma Integrace osob s udělenou mezinárodní/humanitární ochranou na trhu práce: politiky a dobrá praxe. Cílem studie je srovnání legislativy a praxí jednotlivých členských států EU, analýza praktických podpůrných opatření v oblastech vzdělávání, bydlení, sociální podpory či poradenství a identifikace dobrých zkušeností či překážek při integraci osob s udělenou mezinárodní ochranou. Studii, stejně jako její shrnutí v podobě tzv. informu, naleznete v sekci "Publikace".


Evropská migrační síť publikovala 14. vydání Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za první tři měsíce roku 2016. V Bulletinu se objevují rovněž aktuální statistiky týkající se mimo jiné žádostí o azyl, nelegálního překročení státní hranice či návratů. Dokument ke stažení naleznete v sekci "Publikace".


České kontaktní místo EMN vydalo studii na téma Integrace osob s udělenou mezinárodní/humanitární ochranou. Studie popisuje český systém nastavený podle nově schváleného Státního integračního programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou. Souhrnná studie za všechny členské státy EU a Norsko bude vypracována v průběhu několika týdnů  a následně publikována. Studii  v anglickém jazyce naleznete v sekci "Publikace".


Ve dnech 12. a 13. ledna 2016 se v nizozemském Amsterdamu uskutečnila výroční konference Evropské migrační sítě na téma „Podpora multidisciplinárního přístupu v oblasti potírání převaděčství migrantů“. Hlavním cílem konference byla diskuze o posledním vývoji v oblasti převaděčství migrantů, identifikování příkladů dobré praxe a nalezení případných opatření, která by mohla být na úrovni EU aplikována s cílem boje proti převaděčství. Konference byla určena pro odbornou veřejnost.

Experti se  zúčastnili několika pracovních seminářů na tato témata:

  1. Posílení výměny informací a zpravodajství v oblasti převaděčství migrantů.
  2. Eliminování organizovaných kriminálních sítí zapletených v převaděčství migrantů: pochopení finančních schémat využitých sítěmi převaděčů.
  3. Inovativní způsoby potírání převaděčství migrantů: sociální média a prediktivní analýza.
  4. Angažování soukromého sektoru v boji proti pašování migrantů: transport a přeprava.
  5. Rozvoj efektivních informačních kampaní zaměřujících se na rizika převaděčství.
  6. Komplexní řešení k převaděčství migrantů  - push a pull faktory.  

 


V prosinci 2015 publikovala Evropská migrační síť studii a inform na téma "Pohyb migrantů přes Středomoří". Cílem studie je prezentovat nejnovější data o neregulérním pohybu osob přes externí hranice EU do členských zemí, ať už jde o žadatele o mezinárodní ochranu nebo o ekonomické migranty. Soubory ke stažení naleznete v sekci Publikace.


V září 2015 byla dokončena rozsáhlá studie na převaděčství migrantů. Studie se zabývá politikou, programy a aktivitami členských států EU v boji proti převaděčství a popisem organizace převaděčských aktivit v různých částech světa. Studii i její shrnutí naleznete v sekci Publikace.


Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci zaměřenou na oblast převaděčství migrantů. Cílem je sběr informací o fungování stávající legislativy a návrzích opatření, jak ji posílit. Konzultace bude otevřená do 6. dubna 2016. Vyjádřit se mohou jak jednotlivci, tak i státní orgány, akademické instituce, nestátní neziskové organizace či soukromé společnosti. Konzultace probíhá formou vyplnění online dotazníku.Více informací naleznete zde.


Evropská migrační síť právě vydala 13. vydání Bulletinu. Dokument poskytuje informace o vývoji v členských státech a na úrovni EU v oblasti azylu a migrace za poslední tři měsíce roku 2015. V Bulletinu se objevují rovněž aktuální statistiky týkající se mimo jiné žádostí o azyl, nelegálního překročení státní hranice či odmítnutých vstupů na území. Dokument ke stažení naleznete v sekci Publikace.


Evropská migrační síť v říjnu 2015 dokončila dvě studie. První z nich se zabývá informováním migrantů o dobrovolných návratech, zejména tím, jak dostihnout osoby, které nejsou v kontaktu se správními orgány. Druhá studie se týká určování nedostatku pracovních sil na trhu práce a potřeby pracovní migrace ze třetích zemí do EU. Obě studie jsou k dispozici jako národní příspěvek a jako souhrnná studie za EU, včetně shrnutí. Soubory ke stažení naleznete v sekci Publikace.