Evropská migrační síť

Co EMN již v roce 2018 dokončila nebo organizovala?


 • Národní studie na tato témata:

  • Výzvy a praxe v oblasti určování identity žadatele v migračním procesu (grafické zpracování příspěvku za ČR)

  • Dopad pravidel EU a ČS na efektivitu návratů cizinců v jednotlivých ČS: výzvy a příklady dobré praxe (grafické zpracování příspěvku za ČR)

  • Přístupy členských států k nezletilým cizincům bez doprovodu po určení statusu  (v současné době pracuje český kontaktní bod na grafickém zpracování příspěvku za ČR)

 • Syntézu studie (souhrnný příspěvek za ČS EU) na téma  „Dopad pravidel EU a ČS na efektivitu návratů cizinců v jednotlivých ČS: výzvy a příklady dobré praxe “
 • Syntézu studie (souhrnný příspěvek za ČS EU) na téma „ Výzvy a praxe v oblasti určování identity žadatele v migračním procesu“.
 • Výroční zprávu EMN  o politice v oblasti azylu a migrace za rok 2017.

 • Odpovědi na několik desítek ad-hoc dotazů členských států EU+Norska a Evropské komise.

 • 6. verzi (online i tištěnou) slovníku EMN.

 • Inform na bezpečné země původu.

 • 22. vydání EMN Bulletinu za období leden-březen 2018.

 • Národní seminář v lednu 2018 k možnostem zefektivnění návratů cizinců ze třetích zemí do zemí původu, kterého se zúčastnili experti ze státní sféry (ministerstev, Policie, SUZ).

 • Oslavu vzniku a 10letého fungování EMN - výroční akce konaná v květnu 2018 v Bruselu.

 •  Zprávu "Uderstanding Migration in the EU: Insights from the European Migration Network 2008-2018"  vydanou v  souvislosti s oslavou 10letého fungování Evropské migrační sítě a popisující činnost EMN v průběhu let 2008-2017 a podávají shrnující informace k migrační problematice za celé toto období.

 • Pravidelná jednání národních kontaktních míst EMN a pracovní skupiny EMN na návraty.


Na čem EMN právě pracuje?


 • Na syntézách studií na tato témata:

  • Přístupy členských států k nezletilým cizincům bez doprovodu po určení statusu

  • Změna migračních toků žadatelů o mezinárodní ochranu v letech 2014-2016

 • Na  přidávání dalších slovíček do aktualizovaného slovníku EMN.

 • Na vypracovávání ad-hoc dotazů položených členskými státy EU+Norskem a Evropskou komisí.

 • Na přípravách národních konferencí pro rok 2018.

 • Na vypracování národních příspěvků do studií na tato témata:

  • Integrace cizinců ze třetích zemí na pracovní trh
  • Vízová liberalizace a její dopady na ČS EU


Co EMN dále chystá v roce 2018?


 • Výroční konferenci EMN v květnu 2018 v Bulharsku na téma "Migrační křižovatky: výzvy a příklady dobré praxe v oblasti zvládání migračních toků".
 • Vypracovávání pravidelných Bulletinů, národních Factsheetů, krátkých Informů.

 • Zpracování dalších ad-hoc dotazů položených členskými státy EU+Norskem a Evropskou komisí.

 • Aktualizaci organigramů Migrační a azylové politiky jednotlivých ČS.

 • Organizaci řady národních konferencí.

 • Organizaci pravidelných jednání národních kontaktních míst EMN a pracovní skupiny EMN na návraty.

 • A mnoho dalšího…