Evropská migrační síť

Co EMN již v roce 2018 dokončila nebo organizovala?


 • Národní studie na tato témata:

  • Výzvy a praxe v oblasti určování identity žadatele v migračním procesu (grafické zpracování příspěvku za ČR)

  • Dopad pravidel EU a ČS na efektivitu návratů cizinců v jednotlivých ČS: výzvy a příklady dobré praxe (grafické zpracování příspěvku za ČR)

  • Změna migračních toků žadatelů o mezinárodní ochranu v letech 2014-2016 (grafické zpracování národního příspěvku)

  • Přístupy členských států k nezletilým cizincům bez doprovodu po určení statusu (vypracování národní studie + grafické zpracování tohoto příspěvku za ČR)

 • Syntézy studií (souhrnné příspěvky za ČS EU) na tato témata:

  • Dopad pravidel EU a ČS na efektivitu návratů cizinců v jednotlivých ČS: výzvy a příklady dobré praxe

  • Výzvy a praxe v oblasti určování identity žadatele v migračním procesu

  • Změna migračních toků žadatelů o mezinárodní ochranu v letech 2014-2016

  • Přístupy členských států k nezletilým cizincům bez doprovodu po určení statusu
 • Výroční zprávu EMN  o politice v oblasti azylu a migrace v EU za rok 2017 včetně statistické přílohy.

 • Výroční zprávu EMN o politice v oblasti azylu a migrace v České republice za rok 2017 (v anglickém i českém jazyce).

 • Odpovědi na několik desítek ad-hoc dotazů členských států EU+Norska a Evropské komise.

 • 6. verzi (online i tištěnou) slovníku EMN.

 • Inform na bezpečné země původu, sociální podporu a práva pro poživatele mezinárodní ochrany a Informy ke všem vydaný syntézám studií v roce 2018.

 • 22., 23. a 24. vydání EMN Bulletinu za období leden-březen 2018, duben-červen 2018 a červenec-září 2018.

 • Národní seminář v lednu 2018 k možnostem zefektivnění návratů cizinců ze třetích zemí do zemí původu, kterého se zúčastnili experti ze státní sféry (ministerstev, Policie, SUZ).

 • Oslavu vzniku a 10letého fungování EMN - výroční akce konaná v květnu 2018 v Bruselu.

 • Výroční konferenci EMN v květnu 2018 v Bulharsku na téma "Migrační křižovatky: výzvy a příklady dobré praxe v oblasti zvládání migračních toků".

 • Výroční konferenci EMN v říjnu 2018  v Rakousku na téma "Zvládání migrace: od reagování k formování".

 •  Zprávu "Uderstanding Migration in the EU: Insights from the European Migration Network 2008-2018"  vydanou v  souvislosti s oslavou 10letého fungování Evropské migrační sítě a popisující činnost EMN v průběhu let 2008-2017 a podávají shrnující informace k migrační problematice za celé toto období.

 • Aktualizaci organigramů azylových a migračních politik v jednotlivých ČS EMN.

 • Pravidelná jednání národních kontaktních míst EMN a pracovní skupiny EMN na návraty.


Na čem EMN právě pracuje?


 • Na syntézách studií na tato témata:

  • Integrace cizinců ze třetích zemí na pracovní trh

 • Na  přidávání dalších slovíček do aktualizovaného slovníku EMN.

 • Na vypracovávání ad-hoc dotazů položených členskými státy EU+Norskem a Evropskou komisí.

 • Na přípravách národních konferencí pro rok 2018.

 • Na vypracování národních příspěvků do studií na tato témata:

  • Vízová liberalizace a její dopady na ČS EU
  • Návraty cizinců ze třetích zemí s udělenou mezinárodní ochranou do zemí původu
  • Získání a udržení mezinárodních studentů v EU

Co EMN ještě v roce 2018 plánuje?

 • Vypracovávání pravidelných Bulletinů (25. vydání), krátkých Informů.

 • Zpracování dalších ad-hoc dotazů položených členskými státy EU+Norskem a Evropskou komisí.

 • Organizaci řady národních konferencí.

 • Organizaci pravidelných jednání národních kontaktních míst EMN a pracovní skupiny EMN na návraty.

 • A mnoho dalšího…